МНОГО ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ- ГИМНАЗИСТИ !

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ЯМБОЛ ВКЛЮЧЕНА В СПИСЪКА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Прием след VII клас

Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

български език и литература и история и цивилизация

 • възможност за формиране на висока литературна и езикова култура;
 • интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 • участие в литературни конкурси и олимпиади;
 • гарантиран прием във ВУЗ.Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен         Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за основно образованиеСрок на обучение – 5 години.Профилиращи предмети: български език и литература, история и цивилизация, философия, английски език.

Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети география и икономика и история и цивилизация

 • отлична подготовка за матура по география;
 • интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 • участие в конкурси и олимпиади;
 • гарантиран прием във ВУЗ.Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен         Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по география и икономика и история и цивилизация от свидетелството за основно образование.Срок на обучение – 5 години.Профилиращи предмети: география и икономика, история и цивилизация, философия, английски език.

Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

 • отлична подготовка по биология и химия;
 • интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 • участие в олимпиади и състезания;
 • гарантиран прием във ВУЗ.Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен         Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по биология и здравно образование и информационни технологии от свидетелството за основно образование.Срок на обучение – 5 години.Профилиращи предмети: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език, информационни технологии.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии

 • обучение по ИТ и информатика по групи, като за всеки ученик е осигурен персонален компютър;
 • интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIIIклас);
 • приоритетното изучаване на приложен софтуер;
 • извън програмите включени в ЗП, се изучават: графика, анимация, уеб дизайн и издателски системи;
 • участие в олимпиади.Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен         Балът се формира като сбор от: Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване /български език и литература и математика/ и оценките по информационни технологии и първи чужд език от свидетелството за основно образование.Срок на обучение – 5 години.Профилиращи предмети: информационни технологии, информатика, математика, английски език.

 🙄 ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ:

16.06. – 22.06.2017г. вкл. – Подаване на документи за първо класиране

До 27.06.2017г. вкл. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

28.06. – 30.06.2017г. вкл. – Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 04.07.2017г. вкл. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

05 – 07.07.2017г. вкл. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол

http://www.gvlevski.com/

E-mail: g.vlevski@abv.bg

tel: 046 66 19 90, 046 98 88 46

 

 Регионално управление на образованието – гр. Ямбол  

http://www.ruobg.com

Подаване на заявление за участие в първо класиране след завършен VII клас в профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

Подаването на заявление за участие в класиране е еднократно.

Подаване на заявление за класиране на хартиен носител. 

На територията на област Ямбол са обособени училища – гнезда за подаване на заявление на хартиен носител, както следва:

ОУ „Димчо Дебелянов”, Ямбол

ОУ „Любен Каравелов”, Ямбол

ОбУ „Д-р П. Берон”, Ямбол 

Документи за участие в първо класиране ще се приемат от 16.06. до 22.06.2017г. (без събота и неделя) от 8:00 до 18:00ч.

При подаване на заявлениe на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник. 

Документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в първи етап на класиране (по образец). Всяко училище – гнездо разполага с необходимите заявления по образец, както и с информация за училищата и паралелките, в които учениците могат да кандидатстват.
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование (оригинала се представя за сверяване);
 • Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване (предоставя се от училището, където е учил ученикът);

Информация за паралелките с утвърден държавен план-прием в област Ямбол и графика за подаване на документи за първо, второ и трето класиране можете да намерите на сайта на Регионално управление на образованието – гр. Ямбол, в раздел „Прием“.