2020-2021 година Графици за първи срок

График за дежурство на учителите в междучасията

График за консултации – Втори час на класа

График за консултации по учебни предмети

График на учебните занятия

График първа и втора смяна