Групи по интереси утвърдени в Профилирана гимназия „Васил Левски“ за учебната 2019-2020г