Обществен съвет

СПИСЪК

 

на членовете на Обществен съвет

към Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол

 

 

№ по ред Име, презиме, фамилия  
1.

 

Десислава Христова Председател на Обществения съвет
2.

 

Иван Русев Член на Обществения съвет
3.

 

Бранимир Брайков Член на Обществения съвет
4.

 

Здравка Василева Член на Обществения съвет
5.

 

Неда Бъчварова

Директор на Дирекция

„Хуманитарни дейности“, Община Ямбол

Член на Обществения съвет

 

6.

 

Емилия Димова Член на Обществения съвет
7.

 

Валери Бъчваров Член на Обществения съвет