Обществен съвет

СПИСЪК

 

на членовете на Обществен съвет

към Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол

 

 

№ по ред Име, презиме, фамилия  
1.

 

Здравка Василева Председател на Обществения съвет
2.

 

Неда Бъчварова
Директор на Дирекция

„Хуманитарни дейности“, Община Ямбол

Член на Обществения съвет
3.

 

Бранимир Брайков Член на Обществения съвет
4.

 

Николай Леков Член на Обществения съвет
5.

 

Иван Русев

 

Член на Обществения съвет

 

6.

 

доц. д-р Емилия Димова Член на Обществения съвет
7.

 

Валери Бъчваров Член на Обществения съвет