НВО на дигитални компетентности в X клас, юни 2017