Приемане на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием

 1. Наименование на административната услуга:

 

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием.

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

 

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149.

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

 

Директор на училището.

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

 

Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас.

Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала.

Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието.

Изискванията към учениците за участие в приема са:

 1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;
 2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

 

 1. Начини на заявяване на услугата:

 

Неприложимо.

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

 

Не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

За съответната учебна година.

 

 1. Такси или цени:

 

Не се дължат такси.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

Регионално управление на образованието;

Министерство на образованието и науката.

 

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

 

https://bit.ly/2FTFK0n

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата:

Лично или чрез пълномощник.