Проект „Образование за утрешния ден“ учебна 2019/2020 година

Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Ръководители на клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

Динко Дончев Динев – Клуб „Дигитални компетентности“

Стоянка Димитрова Стоянова – Клуб „Дигитален свят“

Дейност 6

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

За изпълнение на дейността се сформират два вида клубове по интереси:

  1. За допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас;
  2. За компютърно моделиране/кодиране, в които могат да се включат ученици от V до XII клас.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започва от учебната 2019/2020 година.

Сформирането на клубовете по интереси по компютърно моделиране/кодиране ще започне през учебната 2020/2021 г. след като учителите преминат обучение по т. 3. 3. От дейност III по проекта.

Указания за сформирането и за работата на клубовете по интереси по ключовидигитални умения – базови и за напреднали

Дейността се реализира под формата на клубове за дигитална компетентност, които се сформират в училищата на база на ниво на компетентност на учениците. Нивото на компетентност включва следните пет области, включени в анкетна карта:

  1. Грамотност за данни и информация

1.1. Преглеждане, търсене и филтриране на информация

1.2. Определяне на потребност от информация

1.3. Оценяване на информация

1.4. Съхраняване и извличане на информация

  1. Създаване на дигитално съдържание

2.1. Разработване на съдържание

2.2. Интегриране и преработване на информация

2.3. Авторски права и лицензи

2.4. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти

2.5. Програмиране

  1. Комуникация и сътрудничество

3.1. Взаимодействие чрез технологии

3.2. Споделяне на информация и съдържание

3.3. Участие в онлайн гражданско общество

3.4. Сътрудничество чрез дигитални канали

3.5. Етични указания

3.6. Управление на дигиталната идентичност

  1. Решаване на проблеми

4.1. Решаване на технически проблеми

4.2. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии

4.3. Предлагане на технологични решения на конкретен проблем

4.4. Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност

  1. Информационна сигурност

5.1. Защита на устройствата

5.2. Защита на данните и дигиталната идентичност

5.3. Защита на здравето

5.4. Защита на природата

В клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения не могат да се включват ученици, участващи в извънкласни дейности от същото направление, включени в проект „Подкрепа за успех“, както и създадените в училищата групи за развитието на STEM компетентности, които следва да се финансират само от националната програма с оглед на демаркацията.

Средствата по проекта следва да се използват единствено и само за финансиране на дейностите на клубовете, сформирани за целите на проекта, което се удостоверява с декларация, подадена от директора на училището и публикувана на ИСУП.

За нуждите на дейността се използва ИСУП, в която се въвежда информацията за

организираните клубове и дейности по интереси, броя и състава на учениците в тях.

Нейното използване подпомага дейността на училищата при формирането на групите и създава по-голяма прозрачност и публичност по отношение на работата на училището.

Училището идентифицира интересите и постиженията на учениците в областта на

дигиталните компетентности и оценява степента на усвоените дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетна карта, за да извърши разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности, а именно: основно, самостоятелно, свободно и специализирано.

Училището определя броя и състава на групите в училището, както и ръководителите на групите.

Занятията се реализират в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците, по време на целодневната организация на учебния ден (извън дейностите по самоподготовка) и/или по време на ваканциите. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на ваканциите е 70 часа, а средната продължителност на учебния час е до 45 минути.