Пилотно оценяване на дигиталните компетентности, юни 2016 година

Примерен тест test-2-m1-paper-07-07-2016

Модул 1 – верни отговори test-2-m-1-answers-2016

Практическа задача модул 2-zad-2016-5

Ресурсен файл climate

Доклад – краен резултат на практическата задача doklad-reshenie-m2-2016-5

УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА

За тази задача са предоставени данни Практическа задача модул 2-zad-2016-5 и Ресурсен файл climate .

Училищен еко-клуб разполага с данни за средните месечни температури в периода 1991-2011 г. Създайте кратък доклад, базиран на предоставените данни, с оценка на тенденцията за промяна на средната годишна температура за периода 2004-2008 година.

Докладът трябва да е на една страница с размер А4, с портретна ориентация. Размерът на шрифта на текста и другите обекти в доклада се подбират така, че информацията в него да бъде добре структурирана и лесна за четене. В текста трябва да са спазени книжовноезиковите норми на българския език.

Докладът трябва да съдържа следните елементи:

1. Заглавие – „Доклад за зимните температури“
Отворете програмата MS Word. Убедете се, че документа е с портретна ориентация и добавете нужния текст като заглавие. Аз избирам размер на шрифта 20 и тип – Arial. Центрирам заглавието.

Портретна ориентация.

 1. Таблица с най-ниската среднамесечна температура и месеца, в който е достигната в периода 2004 – 2008 г. и Данните за температурите да бъдат закръглени до един знак след десетичната запетая.
Година 2004 2005 2006 2007 2008
Най-ниска средна месечна температура
Месец

Вмъквам таблицата от условието в документа под заглавието:

Отварям файла Climate.xls  от който ще извлека информацията за най-ниските температури и месеците в периода 2004 – 2008 година.
Маркирам редовете с тези години. Избирам клетка О5 и от реда за функция отварям диалоговия прозорец Insert Function. Ако не виждам функцията MIN, изписвам в кутията за търсене на функции името ѝ и я избирам. Следвайте стъпки от 1 до 4 по снимката отдолу.

Натиснете ОК.

Отваря се нов диалогов прозорец Function Arguments. Проверете дали е избран правилно диапазонът от клетки. В случая са клетки от А5 до N5. Търсим минимална температура, затова можем да оставим този диапазон, ако искаме да се коректни напълно, трябва са изберем начална клетка С5.
В случая и с двата диапазона, резултата ще е еднакъв. (-1.6).
Резултатът в документа е, че тази функция се приложи на всички редове.
Сега трябва да запишем по години най-ниската температура и месеца, в който е била тя.
Маркирам с различни цветове, за да ми е лесно.
Запишете под някакво име работата си в текстовия документ.
И натиснете Save в екселския, за да имате промените към момента.
Прехвърлям информацията от екселския в текстовия документ. Сравнявам двата документа. Ето резултата:
 1. Средна температура от температурите в зимните месеци декември, януари и февруари в периода 2004-2008 г. Стойността за температурата да се закръгли до един знак след десетичната запетая и да сe обозначи със символ „°“ за градус.

Информацията се представя центрирано на страницата и е отделена от останалия текст с 2 хоризонтални линии (отгоре и отдолу).

За тази част от условието в екселския документ изтеглям информацията отдолу под главната таблица в нова.

Умишлено поставям в колоната с годините, след всяка една по буква г, за да направя в тези клетки програмата да го чете като текст, а не като цифра.

Сега пристъпвам към усредняване на температурите за този период и месеци.

Избирам клетка Е26. Избирам реда за функции (1) и от прозореца Average (3).

Изберете ОК.

Отваря за нов прозорец. Погледнете дали е коректен диапазона. Да и натиснете ОК.

Бързо размножете формулата.

Сега трябва да усредним получения резултат в клетка Е31. Правим го познатия начин.

Стойността за температурата да се закръгли до един знак след десетичната запетая и да сe обозначи със символ „°“ за градус.

Записваме в текстовия документ за доклада 0.80С. Като за градусите използваме командата Superscript въвеждаме 0 и след това отмаркираме и въвеждаме С.

Информацията се представя центрирано на страницата и е отделена от останалия текст с 2 хоризонтални линии (отгоре и отдолу).

Вмъкваме две хоризонтални линии отгоре и отдолу на този абзац. Като избирам Insert -> Shapes -> Line. Изчертавам фигурата, която в случая е линия.

Резултатът:

Може да придадем форматиране на двете линии. Изберете двете линии.  От раздела Drawing Tools ->в секция Shape Styles ->изберете бутона Shape Outline ->и команда Weight ->с размер 1 1/2. Имате удебелени линии.

 1. Диаграма, представяща изменението на най-ниските средни месечни температури за периода. Диаграмата трябва да има заглавие, обозначение на осите и легенда.

За това условие отиваме в екселския документ и изтегляме отново нужната ни информация.

Убедете се, че е маркирана таблицата и от раздел Insert -> секция Charts ->изберете тип диаграма Line->  подтип Line with Markers.

Имаме следното:

Диаграмата трябва да има заглавие, обозначение на осите и легенда. С вмъкването на диаграмата се активира нов раздел Chart Tools. От подраздела Design -> в секция Chart Layouts ->изберете Layout 10. В него имаме място и за име на осите и за легенда.

Правим нужните текстови промени в Axis Title и измествам кутията с легендата. Трябва да отбележа, че всеки елемент в диаграмата може да бъде местен, форматиран и обработван като отделна част. Ето моя резултат :

Виждам, че заглавието на диаграмата може да се допълни.

За още по-точна информация вмъкнете до всяка точка от диаграмата стойността, на която съответстват градусите. Това става от Chart Tools -> Layout-> Data Labels -> Left.

Копираме диаграмата и я поставяме в Доклада.

 1. Извод за тенденцията на изменение на най-ниската температура в периода.

Под диаграмата трябва да опишем какво е изменението на най-ниските температури за този период. Ето нашият извод:

 1. Дата (Посочва се датата на изготвяне на доклада)
 2. Изготвил доклада (посочва се „Координатор на Училищен еко-клуб“. Не се пише име на човек, за да се запази анонимността.
 3. Обозначава се място за подпис на координатора. Вмъкваме нужната информация и я форматираме.

  Последно оглеждаме документа. Правим навсякъде текста да е с шрифт Times New Roman и размер 12. Малко форматиране на таблицата и ето резултата:
 4. Запишете доклада във файл в PDF формат с име Doklad и изпратете чрез системата за оценяване.

  Имаме в pdf формат документа, който може да изпратим за оценяване.
  Успех!