2017-2018 г. Графици за първи срок

 

График първа и втора смяна

Първи срок  График СИП и ФУЧ

Първи срок График контролни работи

Първи срок График класни работи

Първи срок График консултации родители …

Първи срок График за консултации на учителите по учебни предмети

Първи срок Г Р А Ф И К дежурство на учителите в междучасията