ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ОТ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГРАД ЯМБОЛ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
  

Тема на обучението: Развитие на меките умения на педагозите. Ефективна и позитивна работа в екип,

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

Място на провеждане: Слънчев бряг

Период на провеждане: 15.08.2021г. – 19.08.2021г.

Наименование на обучителната организация: Сдружение „Професионален форум за образованието”

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: – 19