Приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием

 1. Наименование на административната услуга:

 

Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

 

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149.

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

 

Директор на училището.

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

 

За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

 

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

 

Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната  година Сред тези документи са:

 • Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите;
 • Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование.

 

 1. Начини на заявяване на услугата:

 

Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.

Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда.

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

 

https://priem.mon.bg/

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

За съответната учебна година.

 

 1. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

 

Не се дължат такси.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 

Регионално управление на образованието;

Министерство на образованието и науката.

 

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

 

https://bit.ly/2FTFK0n

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата:

Лично или чрез пълномощник.