Административни услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование  удостоверения, свидетелства, дипломи

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за преместване на ученици

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година) – заявление

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – заявление

Преместване на ученици – заявление

Приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием

Приемане на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием